Nustasium Comp 20

Geneesmiddel
Op bestelling

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Difenhydramine is een geneesmiddel uit de klasse van de H1-antihistaminica met kalmerende werking. NUSTASIUM is aangewezen als een tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen.

Gebruik

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar: 1 tablet 20 minuten voor het slapengaan.

Wijze van toediening en toedieningsweg:

  • Nustasium bestaat onder de vorm van tabletten voor inname via de mond.
  • Ze moeten met wat water worden ingeslikt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?Wanneer u te veel van Nustasium heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bij kinderen: De belangrijkste verschijnselen zijn excitatie met opgewondenheid, soms hallucinaties en stuipen. Deze laatste treden op met tussenpozen. Soms begint het kind te beven en treedt een verwijding van de pupillen en lichte koorts op.

Bij volwassenen:o De verschijnselen zijn verschillend: vaak ziet men een depressie die een periode van excitatie en stuipen voorafgaat. Koorts en roodheid van de huid zijn zeldzamer.

Behandeling:

Men moet onmiddellijk de arts verwittigen en de patiënt rustig houden.Bent u vergeten dit middel in te nemen?Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middelNustasium mag enkel tijdelijk of occasioneel worden ingenomen.Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw artsof apotheker.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.Bewaren op kamertemperatuur (15 - 25°C).Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking naEXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterstehoudbaarheidsdatum.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is: difenhydraminehydrochloride.De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, maïszetmeel, gelatine, colloïdaal siliciumdioxide, algininezuur, talk, magnesiumstearaat.

Diphenhydraminum hydrochloridum (DCI) 50 mg — Lactosum — Maydis amylum — Gelatinum — Silici colloidal. — Acidum alginicum — Talcum — Magnesii stearas q.s. pro tablet comp. uno.

Indicatie

NUSTASIUM is aangewezen als een tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen.

Contra indicatie

Indien uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw artsvoordat u dit geneesmiddel inneemt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt uvinden onder punt 6.- in geval van oogaandoeningen.- in geval van urinaire problemen die te wijten zijn aan aandoeningen van de urinebuis of deprostaat. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.- Niet toedienen aan kinderen jonger dan 16 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?- Wanneer u een voertuig bestuurt of gevaarlijke machines bedient, moet u alert zijn op elke neigingom in slaap te vallen.- Drink geen alcohol en neem geen kalmerende middelen in tijdens de behandeling, omdat ernstigezenuwstoornissen kunnen optreden.- In geval van urinaire problemen of problemen met het zicht moet u de behandeling stopzetten eneen arts raadplegen.- In geval van myasthenia gravis (een neuromusculaire ziekte).- Als u een van de volgende aandoeningen heeft gehad:o bronchiaal astmao hyperthyreoïdie (verhoogde werking van de schildklier)o hart- en vaatziekteno verhoogde bloeddruk- Het gebruik van dit geneesmiddel wordt afgeraden bij patiënten met galactose-intolerantie, Lapplactase-deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie (zeldzame erfelijke aandoeningen).Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Nustasium nog andere geneesmiddelen,of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voorgeneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Neem Nustasium niet samen in met:- alcohol- slaapmiddelen- anesthetica- andere antihistaminica- neuroleptica- anticholinerge middelen tegen de ziekte van Parkinson- atropine-achtige antispasmodica- disopyramide- tricyclische antidepressivaRaadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?Neem Nustasium niet samen met alcohol in (zie de rubriek "Wanneer moet u extra voorzichtig zijnmet dit middel?").

Zwangerschap en borstvoedingWilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts ofapotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.- Zwangerschap: Dit geneesmiddel is niet aangewezen tijdens de zwangerschap, en meer in hetbijzonder tijdens de eerste drie maanden en op het einde van de zwangerschap, wegens het risicodat de pasgeborene slaperig of overmatig prikkelbaar zou kunnen zijn.- Borstvoeding: Het gebruik van Nustasium wordt niet aangeraden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machinesNustasium kan slaperigheid en onoplettendheid veroorzaken tijdens de dag. Men moet voorzichtig zijnwanneer men een voertuig bestuurt of gevaarlijke machines bedient. Men moet het voertuig of demachine stilleggen wanneer een neiging tot inslapen optreedt.Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt,neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Details
CNK1590397
FabrikantenVemedia Consumer Health
Breedte55 mm
Lengte119 mm
Diepte21 mm
Verpakkingshoeveelheid20
Bijsluiter